اعضای شرکت


مالک و مدیرعامل

مدیر مالی

مدیر فروش


مدیر تحقیق و توسعه

سرپرست بازرگانی

معاون فروش مویرگی

مدیر تولید


مدیر فروشگاههای پارمیس

حسابدار مالیاتی و حسابرس

معاون پخش اینترنتی

مدیر منابع انسانی


مسئول تحقیقات بازار

مدیر تبلیغات

دستیار مدیر عامل


مسئول امور حقوقی

سرپرست گروه توزیع