اعضای شرکت


مالک و مدیرعامل

مدیر مالی

مدیر فروش


مدیر اپلیکیشن اَپی و فروشگاه پارمیس

مدیر تولیدی

حسابدار مالیاتی و حسابرس

معاون پخش اینترنتی


مدیر تبلیغات

مسئول امور حقوقی