اعضای شرکت


مالک و مدیرعامل

مدیر مالی

مدیر فروش


مدیر اپی کالا و فروشگاه پارمیس

مدیر رستوران اپی پز

مدیر تولیدی

سرپرست بازرگانی


حسابدار مالیاتی و حسابرس

معاون پخش اینترنتی

مدیر تبلیغات


مسئول امور حقوقی

سرپرست گروه توزیع